Tiến độ các dự án bất động sản của FLC tại Hà Nội

Trong số các dự án của tập đoàn FLC tại Hà Nội, có dự án ghi nhận tiến độ tốt, nhưng cũng tồn tại dự án chậm tiến độ, găm hàng thổi giá. Dưới đây là tổng hợp của Tìm Chung Cư về tiến độ các dự án hiện tại ở Hà Nội của FLC.

Thông tin dự án

Bình luận về "Tiến độ các dự án bất động sản của FLC tại Hà Nội"

Top